Câu hỏi: Chia thừa kế
Nội dung:

Ông nội tôi đã mất và để lại tài sản cho 5 anh chị em, bây giờ chúng tôi phải làm gì để chia khối tài sản đó.

Trả lời:

Luật sư: Nếu không có tranh chấp thì việc chia tài sản dễ dàng chỉ cần ra chính quyền kê khai. Sau đó chia theo giá trị tài sản đó.

Câu hỏi khác
Banner đối tác